Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Charakteristika MŠ Herrmannova

Představujeme Mateřskou školu Herrmannova

Mateřská škola byla uvedena do provozu v září roku 1983. Naše škola, sídlící na sídlišti Lazce, je pavilónového charakteru. V těsné blízkosti školy protéká řeka Morava, překrásný panoramatický výhled doplňuje objekt Vojenské nemocnice na Hradisku. V blízkosti se nachází i nově vybudovaný jezdecký areál a ZŠ Demlova.

Pavilónový charakter školy se samostatným vchodem do dané budovy konkrétního oddělení poskytuje větší soukromí, ale současně je zachována kontinuita celé školy prostřednictvím spojovacích chodem mezi jednotlivými pavilony. Propojenost jednotlivých pavilonů protřednictvím chodby je velmi výhodné při společných akcích (divadlo v MŠ, karneval) apod.

V roce 1997 naši školku postihla povodeň. Připravila nás o celé přízemí a bylo potřeba rozsáhlých oprav. Naše školka byla celá opravena a vybavena novým nábytkem, hračkami, knihami. V roce 2002 jsme ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu města Olomouce a veřejností připravili projekt rekonstrukce naší školní zahrady. Vznikl tak projekt "Zahrada bílé velryby", který nám finančně pomohl uskutečnit Magistrát města Olomouce, Nadace Partnerství, SEV Sluňákov, partnerské město Veenendal a svou prací také rodičovská veřejnost v roce 2003. Na naší školní zahradě tak vznikl nový svět plný krásných a funkčních prvků, jako je pirátská loď, rybářská vesnice, velké pískoviště ve tvaru přístavu dominantním prvkem velké dřevěné velryby. Z finančních důvodů nebylo možné uskutečnit další plánované prvky (maják, ostrov pokladů, Robinzonův ostrov, delfíní záliv s vodním vodotryskem). Díky finančním prostředkům našeho zřizovatele pokračujeme každým rokem v budování nových herních prvků. V roce 2005 jsme stávající herní prvky doplnili " majákem" a v roce 2006 na naší zahradě přibyl "kamenný útes se síťovou lávkou". Zásluhou zaměstnanců pečující o travnaté plochy a porost zahrady je naše zahrada stále hezká, udržovaná, bezpečná. Mimo dětí z mateřské školy mohou naši zahradu navštěvovat od jara do podzimu i rodiče s dětmi ze širokého okolí, a to jak po skončení provozu MŠ, tj. po 16:30 hod, tak i o víkendech, svátcích i prázdninách. Zahrada prošla proměnou - staré nevyhovující prvky byly z bezpečnostních důvodů odstraněny a v roce 2013 byla zahrada doplněna novými tematicky zaměřenými herními prvky.

V srpnu 2007 prodělala naše školka daší úpravy. Ve všech přízemních třídách (Berušky, Motýlci, Žabky) byla stará dřevěná okna vyměněna za plastová okna a následně bylo všude barevně vymalováno.  Netrvalo dlouho a během roku 2009 proběhla ve školce další rekonstrukce související s výměnou zbylých dřevěných oken za plastová okna, zbylé třídy byly nově vymalovány a vybaveny novým nábytkem. V létě 2009 ve třídách Draci a Berušky došlo také k rekonstrukci sociálního zařízení. Na přelomu roku 2011/2012 byla v rámci energetických opatření celá budova zateplena a opatřena nápaditou fasádou, byla opravena střecha budovy, došlo k dokončení výměny oken na spojovací chodbě, ve výdejně stravy, v kancelářích. V červnu 2012 byly prostory kanceláří paní ředitelky, paní zástupkyně a hospodářky, včetně prostoru prádelny a výdejny vytopeny a prošly rekonstrukcí. Téhož roku byla dokončena i výstavba keramické dílny a výtvarných prostor pro realizaci keramického a výtvarného kroužku, které se vytopení nedotklo.

Vstupem do právní subjektivity se od ledna 2003 naše mateřská škola spojila s mateřskou školou Baarova v Olomouci – Chomoutově, která se stala naším odloučeným pracovištěm.

V září 2005 byla školní jídelna uzavřena. V roce 2014 byla část bývalé kuchyňky poskytnuta k pronájmu. Vzniklo zde kadeřnictví. Část prostor byla zrekonstruována na školní výdejnu, která je vybavena nerezovým zařízením a splňuje všechny hygienické normy.

V červenci 2015 byla zrekonstruována školní prádelna. Rovněž došlo k rekonstrukci prostor části FIT centra. Vznikla tak další třída (Myšky), která byla od listopadu 2015 uvedena slavnostně do provozu.

V červenci 2018 a následně i v červenci 2019 byla realizována oprava nevyhovujících asfaltových chodníků. Byla použita zámková dlažba s interaktivními prvky, které jsou určeny k pohybu a hrám dětí. 

V říjnu 2018 vznikla v uvolněných prostorách bývalého FIT centra Multifunkční učebna pro každodenní prožitkové vzdělávání dětí i dospělých. 

V současné době nabízí škola 6 oddělení s kapacitou 27 dětí v každém oddělení, tj. celkem 162 dětí. Jednotlivé třídy jsou laděny do určité barvy  (modrá - Motýlci, žlutá - Draci, červená - Berušky, zelená - Žabky, oranžová - Veverky, šedá - Myšky) a tím získaly i svou identitu. Každé oddělení má samostatný vchod, samostatnou šatnu, prostornou třídu a hernu, přípravnu stravy, sociální zařízení a v neposlední řadě i šatnu a sociální zařízení pro personál dané třídy.  

Charakteristika školy

Provoz mateřské školy: 6:30 hod.  - 16:30 hod.

Počet pedagogických pracovníků: 13

Počet asistentů:  4

 

Počet provozních pracovnic: 1
Počet uklízeček ve vzdělávacím zařízení: 4

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Pluháčková
Zástupkyně ředitelky: Nikola Jaroňová

Personální zabezpečení

 

Třída

Věk dětí

Pedagogové

Školní asistenti

Asistent pedagoga

Uklízečky, školnice

 

1.třída - motýlci

3 - 4

Eva Navrátilová

Ladislava Štenclová

 

 

Hana Sedláčková

 

2.třída -draci

4-5

Ivana Malá

Miluše Crháková

 

 Dana Kubíčková

Hana Sedláčková

 

3.třída - berušky

5 - 6,5

Nikola Jaroňová

Ludmila Líňová

Mgr. Libuše Pluháčková

  Zdeňka Nováková

Romana Panáčková - školnice

 

4.třída - myšky

2,5 - 3

Uršula Kubíková

Hana Jašíčková

 

 Jana Slavíková

Marcela Dvořáková

 

5.třída - žabičky

5 - 6,5

Mgr. Barbora Hynková

Mgr. Kateřina Barošová

   

Emília Benešová

 

6.třída - veverky

4 - 5

Pavlína Gomolová

Mgr. Hana Sládečková

 

 

Emília Benešová

 

Doplnění úvazků

dle potřeby

 

 

 

 

 

Školní jídelna a výdejna

 

Zuzana Homolková

     
 

Zástupy

 

Mgr. Daniela Asszony

(+ logopedie)

Mgr. Jitka Králová

Mgr. Drahomíra Štýbnarová

Alexandra Kubíčková

 

 

 

Mapa areálu Mateřské školy Herrmannova - umístění jednotlivých tříd:

Umístění tříd

Při práci se řídíme Školním vzdělávacím programem (dále ŠVP), který respektuje Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy (dále RVP PV), který si upravujeme do tématických celků, které jsou stejné pro všechny třídy mateřské školy. Mimo tuto běžnou každodenní práci nabízíme dětem řadu rozšiřujících činností. Pravidelně navštěvujeme kino, divadlo, knihovnu, zveme divadelní soubory, nejstarší děti navšťevují několikrát ročně ekologické programy ve "Sluňákově " v Horce nad Moravou, seznamují se se silničním provozem na dopravním hřišti SEMAFOR v Olomouci.

Školní vzdělávací program rozšiřujeme o tyto další aktivity:

 • Mikulášská nadílka
 • Strašidelné čarování
 • Vánoční dílničky
 • Maškarní karneval
 • Vítání jara s vynášením Moreny
 • Školní výlety
 • Den dětí
 • Školní sportovní olympiáda
 • Rozloučení s předškoláky
 • Škola v přírodě
 • různé projekty

Kurikulum Mateřské školy

Kurikulum mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z dlouhodobých cílů a úkolů z dřívějších období, současně z poznatků pedagogických pracovnic a hlavně potřeb dětí.

Hlavními a základními cíli je:

1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení.

Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.

Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi.

V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání.

Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích.

Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb.

Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé).

Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.