Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > O MŠ > Charakteristika MŠ Herrmannova

Představujeme MŠ Herrmannova

Něco z historie MŠ Herrmannova.

Jsme šestitřídní mateřská škola v právní subjektivitě. Budova školy je situovaná v sídlištní části Olomouc –Lazce. Je obklopena bohatou zelení, s protékající řekou Moravou. Z objektu mateřské školy je překrásný panoramatický výhled na Klášterní Hradisko. V blízkosti se nachází jezdecký areál, zábavné centrum Krokodýlek a základní škola. Fasáda budovy je laděna do mořského světa, kterou obklopuje rozsáhlá zahrada mateřské školy, která dostala název „Bílá velryba“.

 Zřizovatel mateřské školy je Magistrát města Olomouce.

Naplněnost mateřské školy Herrmannova je 150 dětí.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní, rozmístěná do třech pavilonů se samostatnými vchody. Pavilony jsou propojenou spojovací chodbou. To poskytuje větší soukromí jednotlivým třídám, ale zároveň je zachována kontinuita celé školy. V obou podlažích se nachází třídy se svou hernou, šatnou, sociálním zázemím a přípravnou stravy. V prvním podlaží se mimo tříd nachází školní jídelna-výdejna, kancelář ředitelky, keramická dílna/ polytechnická dílna a školní prádelna. Ve druhém podlaží je pro účely a obohacení vzdělávání vybudována interaktivní učebna, se senzorickou chodbou a pracovním koutem. Učebna je určena k prožitkovému vzdělávání a interaktivní práci ve skupinách. Venkovní terasa, která se zde také nachází, je určena pro pěstitelské činnosti dětí. Kromě toho zde najdeme i logopedický kabinet a speciálního pedagoga -  logopeda, který zajišťuje v mateřské škole logopedickou prevenci.

Třídy jsou vkusně, prakticky a moderně vybaveny, prostředí herny i třídy je uspořádáno tak, aby poskytovalo dostatek podnětů pro pracovní, pohybové, dramatické i smyslově poznávací činnosti dětí. Každá třída má svou identickou barvu - modrá – motýlci, žlutá - dráčci, červená - berušky, šedá – myšky, zelená – žabičky, oranžová – veverky. V současné době jsou třídy naplněny do maximálně  do kapacity 24 dětí. Některé třídy jsou homogenní, jiné heterogenní.

Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného a pracovního materiálu, hraček, didaktických pomůcek, hudebních nástrojů, dětských knih a encyklopedií.

Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, Interiéry tříd, šaten a chodeb jsou pravidelně obměňovány podle toho, co právě ve třídě děti prožívají, jakým tématem, projektem se zabývají. Herna slouží, kromě pohybových a činnostních aktivit také pro odpočinek a relaxaci dětí.

Objekt mateřské školy se nachází uprostřed velké školní zahrady, která je dokonalým místem pro hry dětí a pořádání různých akcí. Každá třída zde má k dispozici svůj prostor s mnoha různými herními prvky a pískovištěm. Zahrada je vybavena i dopravním hřištěm, garáží pro vozítka dětí. Nově jsou zrekonstruovány terasy u všech tříd v přízemí - ty prošly „pryžovou“ úpravou a vznikly zde hřiště pro florbal a hokejbal a venkovní vzdělávací učebna.  Zázemí zahrady poskytuje také prostor pro pěstitelské činnosti dětí. Zahrada prochází pravidelnou rekultivací zeleně a poskytuje dostatek stínu v letních měsících. Zahrada je po ukončení provozu mateřské školy přístupna i veřejnosti. Budova mateřské školy i školní zahrady prochází v rámci finančních možností postupnou a průběžnou rekonstrukcí a modernizací.

Charakteristika školy

Provoz mateřské školy: 6:00 hod.  - 16:30 hod.

 Počet pedagogických pracovníků: 14

Počet asistentů pedagoga: 5

Počet školních asistentů: 1

Počet provozních pracovnic: 1

Počet uklízeček ve vzdělávacím zařízení: 4

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Pluháčková
Zástupkyně ředitelky: Ludmila Líňová

Personální obsazení

Třída Věk dětí Pedagogové Školní asistenti Asistenti pedagoga Uklízečky, školnice
1. třída - Motýlci  

Pavlína Gomolová

Eva Navrátilová

  Dana Kubešová Hana Sedláčková
2. třída - Draci  

Bc. Martina Vymazalová, DiS

Andrea Lošťáková

  Zuzana Skálová Hana Sedláčková
3. třída - Berušky  

Ludmila Líňová

Ivana Malá

  Zdeňka
Nováková
Romana Panáčková - školnice
4. třída - Myšky  

Hana Julie Jašíčková

Monika Suchánková

  Jana Slavíková, DiS Marcela Dvořáková
5. třída -  Žabky  

Mgr.  Barbora Hynková

Mgr. Kateřina Barošová

Mgr. Libuše Pluháčková

  Mgr. Hana Sládečková Kristina Besthová
6. třída - Veverky  

Bc. Kristýna Stanislavová

Bc. Kateřina Vodičková, DiS

 

Barbora Šamová   Kristina Besthová
Logoped   Mgr. Daniela Asszonyi      
Školní jídelna a výdejna   Zuzana Homolková      

 

 Organizační rozmístění jednotlivých tříd:

Umístění tříd

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze Školního vzdělávacího programu ( ŠVP), který respektuje Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy (RVP PV). RVP PV představuje základní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování. Pravidla, která RVP PV uvádí jsou pro předškolní vzdělávání závazná.

ŠVP pak upravujeme podle možností a podmínek školy do tematických celků, projektů., které obohacujeme dalšími nadstandardními ,rozšiřujícími aktivitami a vzdělávacími činnostmi: např. návštěva ekologického střediska „Sluňákov“,Centrum Semafor, Dramacentrum, Strašidelné čarování, Vánoční dílny, Maškarní karneval, Velikonoční jarmark, Sportovní olympiáda, Rozloučení s předškoláky, Škola v přírodě, exkurze, experimenty, školní výlety, projekty atd.

 Kurikulum mateřské školy

Kurikulum Mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází RVP PV, z dlouhodobých cílů, analýz evaluačních období, vzdělávání pedagogických pracovnic, ze vzdělávacích potřeb dětí a současných poznatků inovativního vzdělávání. Je založeno na hře jako hlavním vzdělávacím prostředku, na společných aktivitách na podporu spolupráce. Využívá alternativní prvky vzdělávání - Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky. 

 Hlavními a základními cíli je:

1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

· Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

· Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení.

· Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

· Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.

· Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

· Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi.

· V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání.

· Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích.

· Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

· Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb.

· Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

· Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé).

· Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.