Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Charakteristika MŠ Herrmannova

Představujeme Mateřskou školu Herrmannova

Něco z historie:

 Září 1983 – uvedení MŠ do provozu.

Srpen 1997 – školku postihla povodeň, zničené celé přízemí – rozsáhlá rekonstrukce a vybavování nábytkem a pomůckami.

Rok 2002 – ve spolupráci s MmOl a veřejností vznikl projekt „Zahrada Bílé velryby“.

Rok 2003 – finanční partneři – MmOl, Nadace Partnerství, SEV Sluňákov, partnerské město Veenendal, veřejnost – realizace zahrady Bílá velryba.

Rok 2003 – mateřská škola vstupuje do právní subjektivity a naším odloučeným pracovištěm se stává Mateřská škola Baarova v Chomoutově.

Rok 2004, 2005, 2006 – vybudování nových herních prvků, zahrada je otevřena i pro veřejnost.

Rok 2009 – výměna dřevěných oken za plastová.

Rok 2011, 2012 – v rámci energetických opatření je celá budova zateplena a fasáda tematicky vymalována.

Rok 2013 – na školní zahradě odstraněny nevyhovující herní prvky – nahrazeny novými herními prvky.

Rok 2014 – zrušena školní jídelna a z jedné části uvolněných prostor se stala jídelna- výdejna a část se poskytla k pronájmu.

Rok 2015 – vzniká nová 6. třída myšek - z uvolněných prostor bývalého Fit-centra.

Rok 2018, 2019 – nevyhovující asfaltové chodníky na školní zahradě nahrazeny zámkovou dlažbou.

Rok 2018 – vznik Multifunkční učebny

Rok 2019, 2020, 2021 – probíhají rekonstrukce a inovace tříd, a školní zahrady.

Současnost:

Jsme šestitřídní mateřská škola v právní subjektivitě. Budova školy je situovaná v sídlištní části Olomouc –Lazce. Je obklopena bohatou zelení, s protékající řekou Moravou. Z objektu mateřské školy je překrásný panoramatický výhled na Klášterní Hradisko. V blízkosti se nachází jezdecký areál, zábavné centrum Krokodýlek a základní škola. Fasáda budovy je laděna do mořského světa, kterou obklopuje rozsáhlá zahrada mateřské školy, která dostala název „Bílá velryba“.

 Zřizovatel mateřské školy je Magistrát města Olomouce.

Kapacita mateřské školy Herrmannova je 156 dětí.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní, rozmístěná do třech pavilonů se samostatnými vchody. Pavilony jsou propojenou spojovací chodbou. To poskytuje větší soukromí jednotlivým třídám, ale zároveň je zachována kontinuita celé školy. V obou podlažích se nachází třídy se svou hernou, šatnou, sociálním zázemím a přípravnou stravy. V prvním podlaží se mimo tříd nachází školní jídelna-výdejna, kancelář ředitelky, keramická dílna a školní prádelna. Ve druhém podlaží je pro účely a obohacení vzdělávání vybudována interaktivní učebna, se senzorickou chodbou a pracovním koutem. Učebna je určena k prožitkovému vzdělávání a interaktivní práci ve skupinách. Venkovní terasa, která se zde také nachází je určena pro pěstitelské činnosti dětí. Kromě toho zde najdeme i logopedický kabinet a speciálního pedagoga logopeda, který zajišťuje v mateřské škole logopedickou prevenci.

Třídy jsou vkusně, prakticky a moderně vybaveny, prostředí herny i třídy je uspořádáno tak, aby poskytovalo dostatek podnětů pro pracovní, pohybové, dramatické i smyslově poznávací činnosti dětí. Každá třída má svou identickou barvu - modrá – motýlci, žlutá - dráčci, červená - berušky, šedá – myšky, zelená – žabičky, oranžová – veverky. V současné době jsou třídy naplněny do kapacity 26 dětí a je zachována homogenita tříd.

Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného a pracovního materiálu, hraček, didaktických pomůcek, hudebních nástrojů, dětských knih a encyklopedií.

Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů, Interiéry tříd, šaten a chodeb jsou pravidelně obměňovány podle toho, co právě ve třídě děti prožívají, jakým tématem, projektem se zabývají. Herna slouží, kromě pohybových a činnostních aktivit také pro odpočinek a relaxaci dětí.

Objekt mateřské školy se nachází uprostřed velké školní zahrady, která je dokonalým místem pro hry dětí a pořádání různých akcí. Každá třída zde má k dispozici svůj prostor s mnoha různými herními prvky a pískovištěm. Zahrada je vybavena i dopravním hřištěm, garáží pro vozítka dětí. Nově jsou zrekonstruovány terasy u dvou tříd, které prošly „pryžovou“ úpravou a vznikly zde hřiště pro florbal a hokejbal. Zázemí zahrady poskytuje také prostor pro pěstitelské činnosti dětí. Zahrada prochází pravidelnou rekultivací zeleně a poskytuje dostatek stínu v letních měsících. Zahrada je po ukončení provozu mateřské školy přístupna i veřejnosti. Budova mateřské školy i školní zahrady prochází v rámci finančních možností postupnou a průběžnou rekonstrukcí a modernizací.

Charakteristika školy

Provoz mateřské školy: 6:00 hod.  - 16:30 hod.

 Počet pedagogických pracovníků: 14

Počet asistentů pedagoga: 5

Počet školních asistentů: 1

Počet provozních pracovnic: 1

Počet uklízeček ve vzdělávacím zařízení: 4

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Pluháčková
Zástupkyně ředitelky: Ivana Malá

Personální obsazení

 

Třída

Věk dětí

Pedagogové

Školní asistenti

Asistent pedagoga

Uklízečky, školnice

 

1.třída - Motýlci

4-5

Eva Navrátilová

Ladislava Štenclová

 

 Kristýna Chocholová

Hana Sedláčková

 

2.třída -Draci

5-6

Ivana Malá

Miluše Crháková

Mgr. Libuše Pluháčková

 

 

 Dana Kubešová 

Hana Sedláčková

 

3.třída - Berušky

3 - 3,5

Ludmila Líňová

Johana Slaninová

Bc. Petra Vlachová  

Romana Panáčková - školnice

 

4.třída - Myšky

3,5 - 4,5

Monika Pařilová

Hana Jašíčková

 

 Jana Slavíková

Marcela Dvořáková

 

5.třída - Žabičky

5 - 6,5

Mgr. Barbora Hynková

Mgr. Kateřina Barošová

   Andrea Lošťáková

Emília Benešová

 

6.třída - Veverky

5-6

Pavlína Gomolová

Mgr. Hana Sládečková

 

 Zdeňka Nováková 

Emília Benešová

 

Logoped

 

Mgr. Daniela Asszonyi

     
 

Školní jídelna a výdejna

 

Zuzana Homolková

     

Organizační rozmístění jednotlivých tříd:

Umístění tříd

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze Školního vzdělávacího programu ( ŠVP), který respektuje Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy (RVP PV). RVP PV představuje základní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování. Pravidla, která RVP PV uvádí jsou pro předškolní vzdělávání závazná.

ŠVP pak upravujeme podle možností a podmínek školy do tematických celků, projektů., které obohacujeme dalšími nadstandardními, ,rozšiřujícími aktivitami a vzdělávacími činnostmi: např. návštěva ekologického střediska „Sluňákov“,Centrum Semafor, Dramacentrum, Strašidelné čarování, Vánoční dílny, Maškarní karneval, Velikonoční jarmark, Sportovní olympiáda, Rozloučení s předškoláky, Škola v přírodě, exkurze, experimenty, školní výlety, projekty atd.

 Kurikulum mateřské školy

Kurikulum Mateřské školy Herrmannova v Olomouci vychází RVP PV, z dlouhodobých cílů, analýz evaluačních období, vzdělávání pedagogických pracovnic, ze vzdělávacích potřeb dětí a současných poznatků inovativního vzdělávání. Je založeno na hře jako hlavním vzdělávacím prostředku, na společných aktivitách na podporu spolupráce. Využívá alternativní prvky vzdělávání - Začít spolu.

 Hlavními a základními cíli je:

1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

· Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

· Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení.

· Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

· Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.

· Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

· Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi.

· V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání.

· Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích.

· Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multifunkční společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

· Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb.

· Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

· Vést dítě k zájmu podílet se společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé).

· Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.