Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
  2. zajištění předškolního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání - kroužky
  4. spolupráce se SRPŠ

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace, Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc,

IČ: 75029561, telefon: +420 585 222 971, e-mail: skolka@ms-herrmannova.cz, ID datové schránky: rztkvx9

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc - Mgr. Eliška Majorová, telefon: +420 588 488 603, e-mail poverenec.skoly@olomouc.eu, ID datové schránky: kazbzri.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Olomouci dne 21. 5. 2018

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka školy

Další infromace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování: 

Stáhnout: