Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova > Důležité informace k obnovení provozu MŠ.

Důležité informace k obnovení provozu MŠ. 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m

(nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v prostoru před šatnami.

6. Děti ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 2 rodičů s dětmi a s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení s paní učitelkou důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku, poté vstupují do třídy za ostatními dětmi.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy!!

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

15. Prosím rodiče,aby dali dětem na pobyt venku plastovou láhev s uzavíratelným vrškem.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě.

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na baarova@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo pevné linky či mobilu

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy