Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Doplňující informace ke znovuotevření MŠ

Vážení rodiče - doplňující informace

· provoz školky je stejný, jak před uzavřením provozu

· konečný provoz všech tříd od 16:00 - 16:30hod. ve 3. třídě berušek

· z podaných informací MmOl se mohou děti spojovat do tříd

· zájmové kroužky budou probíhat ve stejném režimu, a to od 25. 5. - 29. 6. 2020

· doprovod dětí bude mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

· děti mít roušky nemusí

· při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče podepsané „Čestné prohlášení“, které se bude záznamem vašeho podpisu aktualizovat po delší, jak dva dny nepřítomnosti dítěte

· aktuálně denně informujte p. uč. o zdravotním stavu svého dítěte

· úplatu za měsíc 5/2020 = 200,- Kč, odevzdáte v podepsané obálce u p. uč. ve třídě

/ následně vám bude vystaven doklad/

· plyšáky a jiné hračky se do školky nenosí

· dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy, a v prostorách zahrady

· dodržujte hygienickou vzdálenost 4 dospělých osob v prostoru šatny dětí

· v prostoru šatny se zdržujte po nezbytně nutnou dobu

· nahlašování, omlouvání dětí ze vzdělávání, sdělte p-uč. ústně

· děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem a pod tekoucí vodou

· rodiče nevstupují do třídy

· vrácení peněz za zrušenou „Školu v přírodě“ bude provedeno na třídě / MŠ Herrm./

 

Vyvěšeno 20. 5. 2020


Publikováno 20. 5. 2020 20:07

Rodičům dětí, které NEJSOU přihlášeny do MŠ

Připomínáme  rodičům,

jejichž děti nejsou nahlášeny od 25.5. 2020 k docházce do mateřské školy, k odhlášení obědů.

Děkujeme

 


Publikováno 18. 5. 2020 10:19

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky přijímacího řízení - MŠ Herrmannova

Výsledky přijímacího řízení - MŠ Baarova Chomoutov


Publikováno 18. 5. 2020 10:03

Důležité informace k obnovení provozu MŠ

 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m (nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v šatně třídy.

6. Děti, ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 4 rodičů s dětmi, s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku a poté vstupují do třídy.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ, v odděleném prostoru pro jednotlivé třídy.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na skolka@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo vaší třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy


Publikováno 14. 5. 2020 20:42

Změna omezeného počtu přihlášených dětí

 

Vážení rodiče - aktuální informace!!!

 

Dle aktuální informace z MmOL, se ruší omezený počet dětí na třídu a postupuje se dle

manuálu MŠMT, z kterého vyplývá, že znovuotevření MŠ se i nadále řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle z.č.561/2004 Sb - počet dětí v jedné třídě není omezen.

 

Pokud jste již přihlásili vaše děti k předpokládanému datu otevření školy od 25. 5. 2020, byly vaše požadavky kladně vyřízeny.

.

Rodiče dětí, kteří by ještě uvažovali o nástupu svých dětí k předpokládanému termínu, mají možnost nahlásit děti do 15. 5. 2020.

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2020


Publikováno 7. 5. 2020 10:24

Důležité upozornění pro rodiče

 

Důležité upozornění

 

Krizový štáb města ze dne 29. 4. 2020 rozhodl, že doporučí Radě města Olomouce, aby souhlasila s otevřením mateřských škol od 25. 5.2020.

 

11. 5. 2020 proběhne jednání rady MmOl, kde bude dán definitivní termín. Současně budou k dispozici informace z ministerstva školství, zdravotnictví a KHS.

 

 

Vyvěšeno 30. 4. 2020


Publikováno 4. 5. 2020 13:16

Informace k nástupu dětí

 

Vážení rodiče,

všechny vaše požadavky k nástupu - znovu otevření MŠ, byly přijaty a s malými výjimkami jsou děti umístěny ve své třídě.

Požadavky k hygienickým opatřením budou sděleny následně.

Seznamy umístěných dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích tříd.

vyvěšeno 29. 4. 2020


Publikováno 29. 4. 2020 20:19

Důležité upozornění

Důležité upozornění pro rodiče


Publikováno 28. 4. 2020 22:25

!!! Oslovujeme rodiče !!!

 

DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče,

Krizový štáb Statutárního města Olomouc má v plánu otevřít MŠ v souladu se hygienickými podmínkami, které budou stanoveny. Třídy budou pravděpodobně omezeny v počtu dětí na třídu.

V takovém případě by byly upřednostněny děti v povinném předškolním vzdělávání.

Žádáme o nahlášení vaší potřeby docházky dítěte do MŠ.

Mateřské školy se budou otvírat dle aktuální epidemiologické situace, rozhodnutí krizového štábu a také personálních možnostech jednotlivých mateřských škol.

Zda by jste nastoupili v období do konce června do Mateřské školy napište formou

  • e-mailu na adresu skolka@ms-herrmannova.cz nebo
  • z webových stránek školy v oddíle KONTAKTY
  • nebo formou SMS na telefonní číslo 737 401 418

                        do neděle 26. 4. 2020.

Děkuji za spolupráci, Mgr. L. Pluháčková, ředitelka školy

Vyvěšeno: 24. 4. 2020, v 11:00 hod.

 

Sdělení MmOl:

Pokud se jedná o nárok na ošetřovné po otevření MŠ, ověřili jsme telefonicky na MPSV, že pokud dítě začne chodit do MŠ, právo na ošetřovné automaticky zaniká. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z osobních důvodů rodičů (obava z nákazy apod.), na ošetřovné není rovněž nárok. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z kapacitních důvodů (např. mladší dítě, které školka při omezené kapacitě nebude moci přijmout), potvrdí ředitelka MŠ písemně tuto skutečnost rodičům a ti mají nadále právo ošetřovné čerpat s doložením tohoto potvrzení.


Publikováno 24. 4. 2020 10:45

Prázdninový provoz

 

Vážení rodiče,

prosím o nahlášení požadavků na prázdninový provoz vašich dětí, dle dokumentu

"Dohoda o zajištění prázdninového provozu ve školním roce 2019/2020".

V případě vašeho zájmu, proveďte nahlašování s uvedením

jména, příjmení , třídy a vymezení nahlášeného rozsahu termínu, a to

prostřednictvím webových stránek v sekci - KONTAKTY

Ukončení nahlašování na prázdninový provoz bude v pátek 1. 5. 2020

Přihlašování na náhradní MŠ jen v nezbytně nutném případě, z důvodu omezené kapacity MŠ. Přihlášky na náhradní MŠ odevzdáte v době znovu otevření MŠ.

Mgr. L. Pluháčková, ředitelka školy

Zveřejněno 17. 4. 2020


Publikováno 17. 4. 2020 14:30