Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Novější 1

Informace k platbám školného na školní rok 2020-2021

ŠKOLNÉ na školní rok 2020/2021

od 1.9. 2020 = 850,-

PLATÍ SE NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY vždy nejpozději k 20. dni v měsíci

na číslo účtu:

1809738389/0800

variabilní symbol – datum narození dítěte

povinný údaj při platbě je - uvedení jména a příjmení dítěte v poznámce

platbu vždy provádějte pouze na daný kalendářní měsíc a neposílejte platby dopředu

Přihláška k úplatě za předškolní vzdělávání


Publikováno 5. 6. 2020 11:21

Společné fotografování tříd

Ve středu, 10. 6. 2020, se uskuteční společné focení všech tříd. Děti se budou fotit během dopoledne (od 8:00 hod) na zahradě MŠ. Fotky budou hrazeny z fondu SRPŠ.


Publikováno 2. 6. 2020 10:49

Pozvánka na červnovou schůzku SRPŠ

Pozvánka


Publikováno 27. 5. 2020 20:36

Důležité informace k obnovení provozu MŠ

 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m (nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v šatně třídy.

6. Děti, ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 4 rodičů s dětmi, s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku a poté vstupují do třídy.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ, v odděleném prostoru pro jednotlivé třídy.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na skolka@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo vaší třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy


Publikováno 14. 5. 2020 20:42

Změna omezeného počtu přihlášených dětí

 

Vážení rodiče - aktuální informace!!!

 

Dle aktuální informace z MmOL, se ruší omezený počet dětí na třídu a postupuje se dle

manuálu MŠMT, z kterého vyplývá, že znovuotevření MŠ se i nadále řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle z.č.561/2004 Sb - počet dětí v jedné třídě není omezen.

 

Pokud jste již přihlásili vaše děti k předpokládanému datu otevření školy od 25. 5. 2020, byly vaše požadavky kladně vyřízeny.

.

Rodiče dětí, kteří by ještě uvažovali o nástupu svých dětí k předpokládanému termínu, mají možnost nahlásit děti do 15. 5. 2020.

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2020


Publikováno 7. 5. 2020 10:24

Informace k nástupu dětí

 

Vážení rodiče,

všechny vaše požadavky k nástupu - znovu otevření MŠ, byly přijaty a s malými výjimkami jsou děti umístěny ve své třídě.

Požadavky k hygienickým opatřením budou sděleny následně.

Seznamy umístěných dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích tříd.

vyvěšeno 29. 4. 2020


Publikováno 29. 4. 2020 20:19

Důležité upozornění

Důležité upozornění pro rodiče


Publikováno 28. 4. 2020 22:25

!!! Oslovujeme rodiče !!!

 

DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče,

Krizový štáb Statutárního města Olomouc má v plánu otevřít MŠ v souladu se hygienickými podmínkami, které budou stanoveny. Třídy budou pravděpodobně omezeny v počtu dětí na třídu.

V takovém případě by byly upřednostněny děti v povinném předškolním vzdělávání.

Žádáme o nahlášení vaší potřeby docházky dítěte do MŠ.

Mateřské školy se budou otvírat dle aktuální epidemiologické situace, rozhodnutí krizového štábu a také personálních možnostech jednotlivých mateřských škol.

Zda by jste nastoupili v období do konce června do Mateřské školy napište formou

  • e-mailu na adresu skolka@ms-herrmannova.cz nebo
  • z webových stránek školy v oddíle KONTAKTY
  • nebo formou SMS na telefonní číslo 737 401 418

                        do neděle 26. 4. 2020.

Děkuji za spolupráci, Mgr. L. Pluháčková, ředitelka školy

Vyvěšeno: 24. 4. 2020, v 11:00 hod.

 

Sdělení MmOl:

Pokud se jedná o nárok na ošetřovné po otevření MŠ, ověřili jsme telefonicky na MPSV, že pokud dítě začne chodit do MŠ, právo na ošetřovné automaticky zaniká. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z osobních důvodů rodičů (obava z nákazy apod.), na ošetřovné není rovněž nárok. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z kapacitních důvodů (např. mladší dítě, které školka při omezené kapacitě nebude moci přijmout), potvrdí ředitelka MŠ písemně tuto skutečnost rodičům a ti mají nadále právo ošetřovné čerpat s doložením tohoto potvrzení.


Publikováno 24. 4. 2020 10:45

Prázdninový provoz

 

Vážení rodiče,

prosím o nahlášení požadavků na prázdninový provoz vašich dětí, dle dokumentu

"Dohoda o zajištění prázdninového provozu ve školním roce 2019/2020".

V případě vašeho zájmu, proveďte nahlašování s uvedením

jména, příjmení , třídy a vymezení nahlášeného rozsahu termínu, a to

prostřednictvím webových stránek v sekci - KONTAKTY

Ukončení nahlašování na prázdninový provoz bude v pátek 1. 5. 2020

Přihlašování na náhradní MŠ jen v nezbytně nutném případě, z důvodu omezené kapacity MŠ. Přihlášky na náhradní MŠ odevzdáte v době znovu otevření MŠ.

Mgr. L. Pluháčková, ředitelka školy

Zveřejněno 17. 4. 2020


Publikováno 17. 4. 2020 14:30

Rodičům předškolních dětí

Milí rodiče,

myslíme na Vás a Vaše předškoláčky. Nějak se nám to protahuje na delší dobu.

Blíží se zápisy do 1. tříd a určitě budete potřebovat konzultaci s vašimi p. učitelkami o předškolní přípravě a školní zralosti vašich dětí.

Nabízíme vám tímto možnost konzultačních hovorů, a to každou středu dopoledne

od 8:00 hod. do 12:00 hod., volejte na tel.. číslo vaší třídy - viz Kontakty

Mgr. L. Pluháčková, ředitelka


Publikováno 27. 3. 2020 15:02

Novější 1