Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova > Souhrn informací souvisejících s Covid situací

Souhrn informací souvisejících s Covid situacíVážení rodiče,

 v souvislosti se začátkem školního roku 1.9. 2021 a nástupem dětí do mateřské školy, vám předkládám souhrn informací z materiálu MŠMT, které se týkají provozu mateřské školy

 •  děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
 • děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
 • pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek,
 • nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek, nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

 

Doplňující informace:

 •  Dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy a prostorách školní zahrady.
 • Dodržujte ochranu úst a nosu a řádnou respirační hygienu v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
 • Dodržujte zásady provozní a osobní hygieny – desinfekce rukou, umývání rukou před vstupem dětí do třídy.
 • Dodržujte sociální distanc.
 • Omezte počet rodinných příslušníků v budově mateřské školy a pobyt, na dobu nezbytně nutnou.
 • Děti a osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do prostor školní budovy vstoupit.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí, zajistit jeho dohled a kontaktovat zákonného zástupce dítěte na bezodkladném vyzvednutí dítěte.

 

Škola je vybavena:

 • čistícími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou
 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – průběžné doplňování do dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid – 19
 • přiměřeným počtem roušek a respirátorů – pro akutní případy
 • úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 Mgr. L. Pluháčková, ředitelka

vyvěšeno 20. 8. 2021